සිංහල රැප් ලිරික්ස්

ලංකාවේ රැප් ලිරික්ස් පිළිවෙළකට ඕර්ගනයිස් කරලා ඕන කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සකස් කරන්න හිතුණා.

Advertisements